kasoukai:

the X’s on straight edge kids’ hands are simply where they store their power

(via lntercourse)

(Source: neesans, via evanjellion)

(Source: oishii-himitsu, via evanjellion)

(Source: cloudxprincess, via kikaider)

credit